Posts Tagged ‘õppestipendium’

Õppestipendiume väliseesti noortele

Neljapäev, veebruar 28, 2013

Sihtasutus Archimedes annab teada, et rahvuskaaslaste programmi raames on välja kuulutatud õppestipendiumi konkurss. Stipendiumide eesmärgiks on toetada noorte väliseestlaste õpinguid Eesti avaõiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes.

Osaleda võivad kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 10 aastat. Erandkorras võivad stipendiumile kandideerida ka konkursi teistele tingimustele vastavad noored, kes on kantud Eesti õppeasutuste õpilaste/üliõpilaste nimekirja taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul.

Stipendium sisaldab elamis- ja reisitoetust, vajadusel kaetakse õppemaks, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb edastada:
taotlus
• elulookirjeldus/CV;
• keskharidust tõendava dokumendi koopia, selle puudumisel väljavõtte keskkooli lõpu­klassi õpingu­tulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest. Magistrantuuri astuda soovijatel tuleb esitada kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning akadeemiline õiend, selle puudumisel tõend õppetulemuste kohta;
• passi isikuandmetega lehe koopia;
• sünnitunnistuse koopia;
• 2 soovituskirja (kohalikult eesti seltsilt, eesti kogukonna esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt, juhendajalt).

Taotlused peavad olema laekunud hiljemalt 15. aprilliks 2013 posti teel aadressile:
Rahvuskaaslaste programm
Kõrghariduse arenduskeskus
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
10125 Tallinn
Eesti

Täpsemaid andmeid stipendiumide kohta on siin.